Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest Digital Disc Sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowa 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000441910, REGON 146408647, NIP 1182088684, (zwany dalej: ?Digital Disc? lub ?Administrator?).
 2. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą do opracowania niniejszej polityki prywatności są zasady przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz nową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r., zwane w dalszej części dokumentu określane jako ?RODO, jak również przepisy przewidziane w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, ze zm.).
 4. Zwroty wykorzystywane w niniejszym dokumencie z mają przypisane znaczenie w Regulaminie Digital Disc Sp. z o.o. (zwanym dalej: ?Regulaminem?).
§2 Podstawy przetwarzania danych osobowych 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Digital Disc w celu:
  • rejestracji konta na stronie Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik, zawarta na podstawie akceptacji treści Regulaminu,
  • realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja Usługi (np. złożenie zamówienia) i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzona jest poprzez akceptację treści Regulaminu w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym,
  • dokonania rozliczeń wynikających z umowy jest przepis prawa art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy przepisów prawa podatkowego i rachunkowości ? art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Digital Disc, w tym polegających w szczególności na dochodzeniu roszczeń, rozpatrywaniu i udzielaniu odpowiedzi na składane reklamacje, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, prowadzeniu bieżącego kontaktu związanego ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem sklepu internetowego, prowadzeniu działań marketingowych w formie tradycyjnej (papierowej).
  • prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Digital Disc drogą elektroniczną lub telefoniczną jest odrębnie wyrażona przez Użytkownika po zaakceptowaniu otrzymanej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgodą Użytkownika na przetwarzanie tych danych w konkretnie wskazanym w treści zgody w celu, udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych na stronie sklepu.
 2. Digital Disc przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania ze strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Digital Disc, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Digital Disc, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji strony internetowej oraz w celu tworzenia statystyk.
 3. Digital Disc zapewnia, że przetwarzanie danych nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 4. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika ze strony internetowej. Digital Disc informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Digital Disc wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Digital Disc, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji sklepu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Digital Disc.
 5. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Digital Disc. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 6. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji na stronie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia ostatniego z kont serwisowych na stronie, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług.
 7. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.
 8. Dane przetwarzane w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przechowywane do czasu ewentualnego cofnięcia otrzymanych zgód.
 9. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi lub do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 10. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 11. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia świadczenia Usług.
 12. Określone w niniejszym dokumencie dane osobowe przetwarzane są w czasie ograniczonym do okresu ich przydatnos?ci do celów, do których zostały zebrane lub do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie ich przetwarzanie, zgodnie z niniejszym paragrafem, po tym okresie sa? one anonimizowane ba?dz? usuwane.
§3 Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz odbiorcy danych
 1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Digital Disc wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Digital Disc dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (?zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość?),
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (?integralność i poufność?),
  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu?),
  • adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego,co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (?minimalizacja danych?),
  • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane (?prawidłowość?),
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. (?ograniczenie przechowywania?),
 3. Użytkownik podaje dane osobowe:
  • w procesie rejestracji w celu korzystania z Usług: adres e-mail,
  • w trakcie korzystania z strony www.
  • w trakcie dokonywania zakupów Usług dostępnych w sklepie internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych Usługach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.
 4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Digital Disc:
  • zakładanie konta Użytkownika na stronie sklepu internetowego
  • składanie zamówień,
  • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług,
  • rozliczenia sprzedaży,
  • reklamacje,
  • archiwizacja,
  • bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
  • realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
  • realizacja działań marketingowych dotyczących produktów i usług Partnera (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika,
  • budowanie i realizacja rankingów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
  • realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia,
  • przygotowanie i realizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń przy akceptacji regulaminu danego przedsięwzięcia.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:
  • pracownicy, współpracownicy Digital Disc,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta z płatności elektronicznych lub karta płatniczą w sklepie Digital Disc udostępnia dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym, bezpośrednio realizującemu na rzecz Digital Disc zawarty z Użytkownikiem umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy zawartej z Użytkownikiem,
  • firmy bądź osoby, na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Digital Disc.
 1. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w sklepie, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych wskazany będzie na odpowiednich stronach.
 2. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Digital Disc zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Digital Disc środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.
 3. Przy składaniu zamówień na produkty lub usługi dostępne w sklepie, Użytkownik może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres i numer telefonu (w przypadku zamówień wysyłkowych), adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu świadczenia Usług. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w sklepie lub produktów Digital Disc, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych każdorazowo wskazywany jest przez Digital Disc na odpowiednich stronach sklepu internetowego.
 4. Dane osobowe Użytkownika sklepu nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.
§4 Prawa Użytkownika
 1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika (Art. 21 RODO),
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
  • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
 2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Digital Disc: info@digipres.eu
 3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Digital Disc: info@digipres.eu
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Digital Disc Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5 Zabezpieczenia
 1. Digital Disc stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Digital Disc wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  • szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularnych testów, pomiar i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
§6 Pliki Cookies i inne technologie śledzące
 1. Digital Disc w ramach prowadzonej strony internetowej stosuje wtyczki pozwalającą na obserwację i zapisywanie historii odwiedzanych przez użytkowników przedmiotów na stronie Digital Disc.
 2. Gromadzenie danych odbywa się przy zastosowaniu:
  • plików cookies – Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  • piksel Facebook – kod służący do monitorowania konwersji i identyfikowania użytkowników strony, którzy zostali do niej przekierowani po kliknięciu w reklamę na Facebooku.
  • Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk stron www, udostępniane przez firmę Google.
 3. Gromadzone informacje w ramach plików cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Pliki Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań.
 6. W ramach strony Digital Disc wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  • ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.Digital Disc przy zastosowaniu Piksel Facebook analizuje efektywności reklam Facebooka dla celów statystycznych i badania rynku oraz na optymalizację przyszłych kampanii reklamowych Digital Disc.
 8. Zebrane za przy udziale Piksel Facebook dane są dla Digital Disc anonimowe i nie jest w stanie zidentyfikować za ich pomocą poszczególnych użytkowników. Jednakże Facebook może je archiwizować i przetwarzać w sposób umożliwiający połączenie z nimi odpowiedniego profilu użytkownika, i używać ich do celów reklamowych z zachowaniem Polityki Prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych.
 9. Digital Disc wykorzystuje na stronie funkcje remarketingu Google Analytics. Funkcja ta umożliwia umożliwia Digital Disc, spersonalizowanie reklam i dobranie na podstawie informacji o wcześniejszych aktywnościach i zachowaniach w internecie.
§7 Newsletter
 1. Dane przekazane przez Użytkownika w celu subskrypcji newslettera są przechowywane przez Digital Disc do czasu rezygnacji z niego, a następnie usuwane. Nie dotyczy to danych, które były przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail w związku z zamówieniem).
 2. Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłki newslettera można w dowolnym momencie wycofać, na przykład za pomocą umieszczonego w newsletterze linku rezygnacji z subskrypcji. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.
§8 Podmioty przetwarzające
 1. Digital Disc powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom przetwarzającym, w celu realizacji przedmiotu zamówienia lub umowy, której przedmiotem są produkty/usługi oferowane przez Digital Disc.
 2. Wszystkie podmioty, którym Digital Disc powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Digital Disc przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 3. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Digital Disc będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.
 4. Digital Disc zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 5. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 6. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.